O nama

Agencija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš je osnovana na osnovu člana 36. Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća na sjednici Skupštine opštine Kotor Varoš održanoj 31.05.2017. godine. Skraćeni naziv agencije je ALERK a sjedište je u Ulici Cara Dušana bb u Kotor Varošu. Agencija je neprofitna organizacija i ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar nadležnog suda. Direktor Agencije za lokalni ekonomski razvoj je Čedo Komljenović, diplomirani inžinjer šumarstva.
Agencija obavlja sledeće aktivnosti : 
- Ostala izdavačka djelatnost
- Odnosi sa javnošću i djelatnosti saopštavanja
- Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje
- Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
- Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede

Agencija obavlja stručne i druge poslove i to : 
1. Strateški ekonomski razvoj opštine
2. Uspostavljanje i razvoj partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora
3. Izgradnja jakog i uspješnog privatnog sektora malih i srednjih preduzeća
4. Promocija poslovnih, trgovinskih, investicionih, komercijalnih i drugih ekonomskih odnosa unutar opštine i regije
5. Obezbjeđivanje pravnih, tehničkih, tehnoloških i ekonomskih izvora koji će pomoći opštini da dostigne Evropske standarde, potpomaganje kooperacije i ekonomskih integracija sa susjednim opštinama, a sve u cilju približavanja Evropskim integracijama
...

Image
Image

Agencija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš

© 2021. ALERK

Adresa

Cara Dušana bb
78220 Kotor Varoš
Republika Srpska, BiH

Kontakt informacije

e-mail : cedokomljenovickv@gmail.com

telefon : 051 784-230